انتظارات از شورای شهرشوشتر(6)منظره شهری

تصویری در یکی از سایتهای محلی از شوشتر نشان داده شده است ، که مبین اثبات غم انگیز غیر علمی و غیر اصولی عمل نمودن مسئولان شهری  و بی برنامگی در اجرای طرحهاست که بدون توجه به منظر شهری و جایابی مناسب و فقدان طراحی لازم ،معجونی از ناهنجاریها ی محیطی را به نام چشم انداز شهری به رؤیت دیده های مبهوت عابران می گذارند تا در این نمایش مضحک و ناهمگون اشیا ،ناتوانی و ناآگاهی خویش را بیان نمایند .ولی در عجبم با این همه نازیبایی آشکار چرا بازهم به تغییر و تحول اعتقاد نمی یابند و بازهم به «ولایلدغ المؤمن فی حجر مرتین» وقعی نمی گذارند تا دوباره گزیده شوند!! فرهنگ شهری یک علم است و عالم به این علم می تواند شهر آراسته و زیبا با مناظزی چشم نواز بسازد و در آنجایی که خشتی با لابی سیاست بر سنگ دیگر نهاده شود به سرعت آواری می شود و بر سری فرو می ریزد . امروز اگر یکی از انگشتان اعضای شورا گزیده شود همه شهروندان باید تاوان آن را بپردازند و او مدیون همه خواهد شد پس چنین مناظزی اگر هم رفع شود بازهم در جایی دیگر متولد خواهند شد چون فرآیند فرهنگی شهر را نمی شناسند و ریشه در این خاک ندارند . آنان که ریشه دراین خاک دارند لابی نخواهند کرد و به شهر خویش می نازند . پس احتیاط ..... چراغ زرد شده است و هنوز سبز نیست کمی تامل کنید و بعد عبور نمایید در این توقف کوتاه بر تصاویر واقعی شهر که پیش رویتان قرار می گیرند بیشتر بیندیشید! هر کجا که باشد نمای شهر نیست!! مشخص است که غریبه ای در شهر پرسه می زند! و شهر باید از پرسه زنان آزاد شود .

/ 0 نظر / 15 بازدید