انتظارات از شورای شهر(17) تغییر نگرش مدیریتی

 و اکنون با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت تحول در سیستم اداری که با تحول در ظرفیت نیروی انسانی با اعتقاد به برنامه های مصوب عملی می شود متذکر می نمایم تا این مطالبه بعنوان اصل مکمل برای تحقق اهداف و وعده ها به آن نگریسته شود. برای توسعه و سرعت در اجرای پروژه ها و طرحها  و نیز نیل به شهر پایدار مدیرانی می‌خواهد که علاوه بر همسویی در نگرش عمرانی نه سیاسی چند خصوصیات بارز را داشته باشند و البته شهردار باید نماد رفتاری این خصوصیت و انعکاس توانمندی مجموعه شهرداری خواهد بود که می تواند با ایجاد انگیزه متناسب با تخصص در مدیریت شهری به بهبود امور بپردازد وبا درایت مجموعه را در جهت پیشرفت شهر به حرکت در آورد. لذا لازم است به و یژگیهای مدیریتی افراد توجه جدی شود و افرادی در عرصه مدیریت حضور یابند که با اعتقاد عمیق به سیاستهای ابلاغی از سوی شورا واجد شرایطی علاوه بر تجربه بوده تا امور در روالی مطلوب دنبال شوند .تلاش اعضای شورای شهر بر تغییر نگرش موجود در عرصه شهری باشد و به خصوصیات افراد در انتصابات (هرچند از وظایف شهردار می باشد ) تاکید نمایند از جمله انتظارات شرایط مدیران شهری:

- تدین و پاکدستی 

_ تخصص و تسلط و واجد مهارت در حوزه اجرایی مربوطه

_ به روز بودن با علوم و روش‌های جدید و توجه به فناوری

_ قاطعیت، شجاعت، و تسلیم ناپذیری در برابر فشارهای غیر قانونی‌

_  برخورداری از خلاقیت، نو آوری و تحول خواهی‌

_ پر توقع بودن نسبت به پیشرفت شهر و سیری ناپذیری در خدمت به شهر و شهروندان

_ قرار داشتن در حد و اندازه و توان مدیریت در شهر چندکارکردی مثل شوشتر

-- حرکت مبتنی بر برنامه کوتاه مدت،میان مدت و دراز مدت

-ترجیح دادن منافع جمعی شهروندان بر منافع فردی

- بومی گزینی

با چیدمان کنونی نیروی انسانی و بررسی وضعیت مدیران احساس می شود که برخی‌ از این مدیران از فاکتور‌ها و توان لازم بدور هستند و یا در حد و اندازه شوشتر نیستند . برخی‌ مدیران  تابعه شهرداری تحرک و جوش و خروش لازم را نداشته و از خلاقیت و قاطعیت لازم فاصله دارند و به نوعی به وظایف محوله می پردازند و مقوله کار آفرینی و تامین منابع را در نظر ندارند.  گرچه شاید بتوانند به عنوان یک کارمند موفق در شهرهای کوچک  خدمت کنند . امید شهروندان این است که در دوره جدید فعالیتهای شهرداری  مدیرانی که به روز مرگی و یکنواختی افتاده اند یا از اندازه و قدرت لازم به دور هستند مرخص شده و مدیرانی توانمند و برجسته را در بخشهای مختلف به کار گیرند.مدیرانی خوش فکر و تحول خواه که طاقت نداشته باشند برخی‌ ضعف‌ها و کمبود‌ها ماه‌ها و سال‌ها در پناه بی‌توجهی و کم تحرکی به عنوان یک معضل باقی‌ بماند. مدیر باید بتواند برای ارتقا بهره وری بین پرسنل ایجاد انگیزه نماید و از اهرمهای تشویق و تنبیه در حد ممکن و متناسب با شرایط بهره گیرد مدیران شهرداری نه فقط در برنامه و سخن بلکه در عمل باید ثابت کنند که آماده اند شهر را متحول و پیشرفته کنند و وجود آنها در جای جای شهر حسّ شودو برنامه باور باشند که تکروی و عدم اعتقاد به برنامه های مصوب آفت حوزه عملکردی کارکنان است که متاسفانه لابی های سیاسی و نگاههای قومی مانع از خروج آنها از عرصه تصمیم گیری و خدمت رسانی می شود.و این توقع زیادی برای شهروندان نیست. مدیران با تلاش و برنامه سازی باید درجه شهرداری را ارتقا دهند تا امورات شهری با تشکیل سازمان در درون شهرداری از سرعت بیشتری برخوردار شوند واعتبارات مربوطه افزایش یابند، ارتقا رتبه شهرداری بجز ترکیب جمعیتی به ظرفیتها و ابتکارات و تجهیزات شهری نیز بستگی دارد که اعضای شورای شهر با نگاه دقیق همراه با نظارت منصفانه ،بستر ساز این امر خواهند شد  .اعضای شورا در حرکت روبه جلو برای پیشرفت و آبادانی شهر شوشتر باید رودر بایستی را کنار بگذارند و عنصر شجاعت ممزوج با تعقل را در نگرش مدیریتی اعمال نمایند که در پایان دوره چهارساله هر اتفاق از منظر جامعه متوجه اعضای شورا خواهد بود و کارکنان و مدیران شهرداری در این محکمه مردمی مورد مؤاخذه قرار نخواهند گرفت . البته تلاش جدی برای پرداخت حقوق پرسنل شهرداری بصورت مرتب در راس امر تغییر نگرش موجود است که سرعت فزاینده را باخود خواهد داشت.

 
/ 0 نظر / 15 بازدید