التماس دعا

ازهمه دوستان خاضعانه درخواست دارم برای شفای مادر عزیزم که مدتی است در بستر بیماری افتاده است  به حق نامهای بزرگی که در محرم بر زبان ذاکران و مداحان و روضه خوانان رانده می شوند و نزد خدا وجهه دارند دعا کنند . بسیار التماس دعا دارم.

تاکه ازکرب و بلا نام ونشان خواهد بود

کارماروز و شبان آ ه و فغان خواهدبود

تاکه از شط فرات آ ب روان آیدباز

اشکم از دیده چوسیلاب روان خواهدبود

جان بقربانی آن خاک ببایدکردن

که شفای دل بیمار از آن خواهدبود

/ 2 نظر / 14 بازدید
دیلمی

برای مادر بزرگوارتان تندرستی را طلب می کنم

دیلمی

برای مادر بزرگوارتان تندرستی را طلب می کنم