خدمت سربازی

 دقیقا"اول دی ماه سال 1358 خودم همین راه را رفتم  نگاه پدر بر سر تراشیده ام را می دیدم و آن را به یاد می آورم با قطراتی اشک که درچشمانش حلقه زده بود و غرورش  نمی گذاشت بر گونه هایش جاری شوند!و همینطور 75 سال پیشتر در اول دی ماه سال 1317 مرحوم پدر برای سربازی عازم  شد و در این تصادف رمز آلود اول دی ماه که ارث اجدادی شده است و شاید نوه ام  نیزدر همین تاریخ مفتخر به کسوت سربازی گردد حکایت زندگی وخاطر ه های شیرین و رفاقتها آغاز می شود و هرگز برای معافیت هیجکدام از خانواده پرجمعیت ما تلاش نکردند و جملگی راهی خدمت نظام شده اند وهمین امراز آنان افراد فعال اجتماعی ساخته است .سربازی برای جوانان یک درس است و در دیار ما مرحله ای از زندگی انسانها شده است تا از این مرحله عبور نشود دراجرای بسیاری از امور کاستی ونقصان مشاهده می شود  میتوان سربازی را آزمون عبور از سختی هاودروازه ورود به اجتماع برای جوانان دانست که مقاومت و سرسختی را در برخورد با مشکلات می آموزاند و سربازبرای زندگی فرامی گیرد  اما برای خانواده ها یک معضل است زیرا در روند جاری ارتباطات اختلال ایجاد می نماید وبسیاری از برنامه های خانوادگی به دلیل عدم حضور فیزیکی و ایجاد فاصله ابتر می ماند وگاهی فرصت مطالعاتی هدر می رود همین فاصله موجب  انقطاع روال ارتقایی واحتمال حرکت تنزلی و بسوی سراشیبی نیزممکن می شود ومفهوم عدالت بعضا" در این مقوله مغفول می مانَد وگاهی رنگ می بازد وازدرون این غفلت استرس و اضطراب و بدبینی شکل میگیرد! که لازم است تا این  خلأ برطرف شود و با آسیب شناسی جدی توازنی منطقی بین مطالبات خانواده ها با جوانان بوجود آورد تا با توجه به ساختار جمعیتی میل و رغبت برای حضور در این عرصه افزایش یابد و اجباردر سربازی معنی خود را از دست بدهد وبا افزایش امتیازات بالسویه خوش بینی وامیدرا انتقال داد و بتوان ازظرفیت و پتانسیل جوانان در سازندگی بیشتربهره برد .اندیشمندان و برنامه ریزان باید دراین بحث ورود کنندو شجاعانه راهکارهایی که می تواند موجب افزایش بهره وری همراه با تقویت بنیه دفاعی گردد را ارائه نمایند تا ضمن جلوگیری از هرزروی نیروی جوان از تخصصهای فارغ التحصیلان مراکز عالی به نحو مقتضی در این فرصت، کشور منتفع شودتا ضمن ارتقا توان دفاعی با خدمات اجتماعی ،رضایتمندی اجتماعی فراهم گردد .همانطوریکه می بینیم در اکثر شهر ها پادگانها و مراکز نظامی وجود دارد و همه می دانیم که باید آمادگی لازم را برای  مقابله با دشمن در هر زمان داشت ولی در زمان صلح باید به خدمت رسانی توجه کرد و  در شهرهایی که پادگانها وجوددارند نقش سربازان را در سازندگی و عمران آن شهربررسی نمایید تا دریابید به چه اندازه در این مسیر موفقیت داشته اند ! آیانمی توان بخشی از خدمات شهری را شهرداریها با تعامل با مراکز نظامی توسط آنان انجام دهند تا کمبود نیروی انسانی مرتفع شود؟!.شاید صدور امریه ها یک دلیل برای در نظر داشتن مسئله نیازهای تخصصی باشد ولی نمی تواند بخش بسیاری از جامعه را که موفق به این امر نمی شوندرا راکد نگهداشت وبخشی از مؤثرترین اوقات خانواده ها را به دلیل وجود قانون معطل نمود !باید قانون را به نحوی نگاشت که بیشترین اثربخشی را در بالندگی و شکوفایی اچتماعی داشته باشد و بتواند گره ها را با سرعت و شتاب بهتری وا کند باتوجه به اینکه نیروهای مسلح تحت امر فرماندهی معظم کل قوا می باشند با اخذ مجوز می توان به سرعت کاستیها را برطرف نمود و بورکراسی اداری که پیچیدگی خاص و زمان بَر باخوددارد حاکم بر این روابط نیست. اینکه هرروز در مورد افزایش یا کسر مدت خدمت سربازی سخن گفته شود هیچ تغییری در نگرش جامعه به سربازی ایجاد نمی گردد بلکه بر نگرانیها می افزایدلذا با فراهم نمودن تسهیلات وامکانات وجایابی اصولی  متناسب با تخصصهای سربازان، نوید امیدبخشی را به جامعه جوان انتقال دهیم  که انگیزه ها را مضاعف سازد وشادابی و طراوت را ارمغان آوردضمن اینکه امریه هابه دلیل عدم معیار و ملاکهای مشخص نتوانسته اند از این ظرفیت بدرستی استفاده کنند و محلی برای رفاه  وگریزافراد خاص بوده که تحمل خدمت پادگانی را نداشته ومحملی برای توجیه ناتوانی نورچشمی ها یی  است که بعضا"به خویش بیش از هر امری می اندیشند !!!!سابقا" می گفتند باید به جوانی زن داد که خدمت سربازی رفته باشد ،چون همه سربازان بر اساس سلسله مراتب می دانستندکه نامشان سرباز است باید به ارشدتر از خود احترام بگذارند حتی اگر برایشان امریه صادر شده بود آیین سربازیپخته شان می کرد! و با این تحول مرد زندگی می شدند.سربازی باید مرد زندگی بسازد یعنی مردی تحول آفرین،کارآفرین،سختکوش،جمع پذیر و فداکار که همنوعان را تکریم می کند.تلاش افسران و درجه دارانی که مردهای زندگی را میسازند تحسین می کنم و بر آنان درود می فرستم که آنان مردان روزهای سخت  خواهند بود و باید با تأمل بیشتر به این موضوع پرداخت که در این فضای غیر حقیقی جای طرح آن نیست وبافراخوانی بهترنظرات را می توان دریافت.

/ 0 نظر / 14 بازدید