اتفاق

دراین چندروز اتفاقات زیادی راشاهد بودیم وهرکدام برای خودش طعمی داشت! می دانم که یا بسیار تلخ بودند یا اندکی شیرین !وبه همین اندکها قناعت می کنیم تازندگی را در ذائقه هاچشیدنی وحوادثش را دیدنی کنیم که آنچه خالق یکتا برروی زمین قرار داد نعمتهایی هستندبرای گذران زیبای عمر واگر نتوان از آنان استفاده نمود کفران است وکسانی که بخواهند راه را سدّ کنند عاقبت خوبی نخواهند داشت.قدر بدانیم و از اندک لحظه ها بهترین بهره را بگیریم که رضایت و خوشنودی رب العالمین درچگونگی بهره مندی از نعمتهاست .اتفاقات تلخ مولود جهالت سدّکنندگان مواهب الهی است که پایدار نخواهند بود.لبخند زیباست و گاهی گریه زیباتر زیراقطره های سرشک دیده، پاسخ به چراهایی خواهند شد که بارها با لبخند آمده بودند و کسی پاسخی نداد و به اشکها باید پاسخ دهند که اشک از دل شکسته  بیرون می آید و وای بر کسی که دلی بشکند!تلاش کنیم دلی بدست آوریم.وزندگی سراسر اتفاق است خوشا آنان که ازاتفاقات عبرت بگیرندو در خاطره ها زیبایی ها را بسپارند.

/ 1 نظر / 18 بازدید
انجمن فرزانگان کویر

با سلام هر وقت از این حوالی عبور کردی به این فانوسهای حو صله نگاه کن .......... انجمن فرزانگان کویر