انتظارات از شورای شهر(18) تلاش به سوی شهرپایدار

توسعه پایدارچنین تعریف می شودکه: آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده درتامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد، فراهم می کند. یا در دیگر تعاریف گفته می شودتوسعه ای است که افزایش کیفیت زندگی کلیه افراد را در تمام دوره ها در نظر گرفته است، اما تعاریف متعددی در رابطه با توسعه پایدار شهری داریم که به دو تعریف مناسب اکتفا می نمایم :1.  توسعه ای است که تمام جنبه های اجتماعی و اقتصادی و ... را در شهر همگام با هم پیش می برد که البته علاوه بر تأمین نیازهای حال حاضر بشر نیاز نسلهای آینده رانیز در نظر بگیرد. 2.  توسعه ای است که مرتبط به نحوۀ استفاده ا ز زمین می شود که با توجه به اندازۀ تراکم و تکنولوژی جدید ، حمل و نقل و ... متفاوت است .

شرط اساسی و اصلی مشارکت در توسعه پایدار ، داشتن درک مشترک از مشکل ، علم به هزینه ها و منافع راه حلهای جایگزین و سازگار کردن دغدغه های گروههای ذی نفع  ، ایجادمنبع تجربی  در خصوص  آشکار شدن منافع و رسیدن به اجماع نظر برنامه های اقدامات زیست محیطی و استراتژی توسعه شهری هستند. در توسعه شهری مبحث شهر پایدار پدیدار می شود

شهر پایدار یک ایده آل نیست بلکه پروژه ای است که با تکیه بر راهکارهای علمی عملیاتی می گردد ،«شهر پایدار» شهری است که به چند نیاز اساسی جامعه بشری شامل نیازهای روحی، روانی و عاطفی و همچنین برخورداری از شبکه‌های وسیع ارتباطی به منظور کنش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی یا مورفولوژی، ویژگی‌های اکولوژیکی و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرنشینان پاسخ دهد.هدف شهرهای پایدار فراهم کردن خدمات موثر تر و کارامدتر، رفاه و سلامت عمومی بیشتر است.
برخی از مشخصات شهرهای پایدار:

 • سازمانی کارامد دارند
 • به مردمی با دید وسیع نیاز دارند
 • پاسخ گوی نیاز های مردم هستند
 • بخشی از یک متن پایدار وسیع تر هستند
 • جایگزین هایی را با اینده نگری بیشتری ارائه می دهند
 • نیاز به شهروندی فعال و اداره و حکومت خوب دارند
 • ظرفیت تشخیص مشکلات و تولید راه حل‌های واقعی دارند
 • به صحبت کودکان، سالمندان و اقلیت‌ها گوش می‌دهند
 • خودشان را بازیافت و احیا می کنند
 • مکان های لذت بخش وشادی اوری برای زندگی هستند
 • بر اساس احساس مالکیت و مسئولیت شهروندان بنا نهاده شده‌اند
 • اصول شهر پایدار: 1. تصمیمات امروز نبایستی آینده کودکان ونسل آینده و آنچه را که درآینده برمی گزیند به خطراندازد. همه ما مسئول اعمال فردی وگروهی خود میباشیم.
 •  2. منابع طبیعی بایستی عادلانه موثر مورداستفاده قرار گرفته وپایداری جامعه فدای پایداری جامعه دیگر نگردد.
 • 3. استفاده از منابع تجدید شونده و ضمن استفاده از منابع غیرتجدید شونده بایستی به حداقل برسد. مصرف منابع تجدید شونده نبایستی بیشتر ازمیزان تولید تجدیدی آن شود.
 •  4. برقراری ارتباطات آزاد بین مردم و بخش اصناف و کلیه سطوح دولتی 
 •  5. هر جامعه بایستی زمینه بهداشتی وحیاتی وبی خطری را برای تعامل انسان ها وتحصیلات واشتغال و تفریحات سالم و سرگرمی ها وتوسعه فرهنگی فراهم کند.
 • 6. پایداری به توانمندی جامعه اکوسیستم ویا به هر سیستم درحال فعالیت کنونی اطلاق می شود که می تواند تا آینده نامعلوم ادامه فعالیت داده بدون اینکه بر اثر فرسایش وتهی شدن منابع کلیدی به حکم اجبار به سمت سقوط هدایت گردند.
 • پس یک شهر پایدار می بایست چنین ویژه گی‌هایی داشته باشد:

  ◄ بهبود مستمر کیفیت زندگی انسان

  ◄ بهره بری در برخورداری از دستاوردهای توسعه برای همۀ شهروندان

  ◄ حفظ محیط زیست

 • وآن را در تفاوت با یک شهر ناپایدار می توان از افت جمعیتی ، افت زیست محیطی ، کاهش فرصتهای شغلی ، عدم تعادل در ترکیب اجتماعی و... بازشناخت .

امروزه شهرداران سعی می‌کنند در موضوعات مربوط به مبحث پایداری از یکدیگر پیشی بگیرند. در سراسر جهان شهرهای زیادی هستند که توسط دولت‌های محلی مسئولیت پذیر اداره می‌شوند. این دولت‌ها به چیزهایی مانند فضای سبز یا دوچرخه سواری و حتی سیستم‌های حمل و نقل دوستدار محیط زیست توجه می‌کنند.

بنابراین تعریف شهر پایدار توسعه و رفاه و کیفیت زیست اجتماعی ، اقتصادی ، محیطی را برای همگان فراهم می سازد .با این حال مفهوم شهر پایدار مفهوم پیچیده و گنگی است  راههای دستیابی به آن آسان و ساده نیست . درک این پیچیدگی و همبستگی متقابل عملکردهای شهری از عوامل اصلی ایجاد شهر پایدار به شمار می رود که این پیچیدگی را می تواند نهاد آموزش و پرورش پاسخگو و تسهیل کند.پس باید گفت شهر پایدار از درون توسعه پایدار خلق می شود وتوسعۀ پایدار توسعه ای است هماهنگ برای متعادل ساختن  نیازها ، منابع و توزیع مناسب توسعه برای همگان ،توسعه پایدار شهری نیازمند همۀ دستگاههاست برای   توسعه ای منسجم و درهمۀ زمینه های موجود در شهر که دستیابی به آن فرایند بس پیچیده ای است . 

بنابر این شهر پایدار توسعه ای منسجم و یکپارچه در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی رامیطلبد.

اعضای محترم با تناسب سازی کارکردها و نظارت بر شاخص های اجرایی همراه با ظرفیت سازمانی می توانند این امر را محقق سازند به یقین دور از دسترس نیست باید باور کنیم که می توانیم. 

/ 1 نظر / 21 بازدید
صحرايي

با سلام خدمت برادر عزيز و بزرگوارم مطالبي كه تحت عنوان انتظارات از شوراي شهر مرقوم فرموده ايد در صورت توجه اعضاي شوراي شهر و شهروندان گرامي شوشتر براي رسيدن به شهري توسعه يافته و زيبا و همچنين در خور شأن مردم عزيز بسيار راهگشا خواهد بود وبراي نيل به اين هدف تلاش همگاني را مي طلبد و البته ايجاد ارتباطي تنگاتنگ بين خردمندان دلسوز وپرتلاش شوشتر با اعضاي شوراي شهر و ديگر مسئولين اداري شهرستان. به اميد روزي كه همه باهم (همه اقوام) دست در دست يكديگر پيشرفت شهرمان را مطالبه كنيم و آرمان ما اعتلاي شوشتر باشد نه خنثي كردن يكديگر