سیدمحمدعلی امام شوشتری که بود؟

در ابتداکه جنبشی در ایجاد مدارس جدید پیدا شد، شادروان امام شوشتری وارد خدمت وزارت معارف آنروز (وزارت آموزش و پرورش امروز) گردید، وی درواقع از بنیان گذاران اولین مدرسه در شوشتر بودکه درآن تاریخ مرکز استان خوزستان قرارداشت.

      امام شوشتری 12 سال اول خدمت خود را در فرهنگ در شهرهای مختلف خوزستان گذرانید و سپس به اداره گمرکات جنوب و درسال 1326 به گمرک مرکز منتقل گردید و در سمت رئیس اداره قضائی گمرک سهم عمده‌ای در تهیه و تدوین مقررات گمرکی داشت و درهمه حال اجرای درست مقررات و حفظ منافع مردم و جلوگیری از اجحاف به مشتریان سرلوحه برنامه کار وی بود.

      شادروان امام شوشتری در سال 1337 از خدمت دولت بازنشسته گردید و دوسه‌سال بعلت درد شدید چشم عملأ خانه‌نشین شد. تااینکه خوشبختانه با کوششهای فراوان چشمها معالجه شد وبه چندسفراروپایی رفت طولی نکشید که امام شوشتری در کتابخانه پهلوی مشغول خدمت گردید و چندساله اخیر زندگانی او در راه وروالی افتاد که طبع و ذاتش با آن سازگار بود و بهمین جهت با سرعت بیشتری وقت خود را صرف پژوهشهای علمی نمود.

      شادروان امام شوشتری ازنظر تحقیق و تتبع عمری بارور داشت و باآنکه طول عمری معمولی داشت، باوجود مشکلات زندگانی داخلی، ببرکت شخصیت بارز و قوی و ذاتی خود آثار گرانقدر ازخود بیادگار گذاشت  وسرانجام در15 مهر سال 1351 جان به  جان آفرین تسلیم نمودودرحسینیه رحمتی درشرق صحن حضرت عبدالعظیم حسنی شهرری مدفون شد. در زیر از آثاربجای مانده آن زنده یاد نامبرده میشود:

الف ـ کتابهاوتألیفات

      - تاریخ جغرافیائی خوزستان (این کتاب که بعلت مرگ نابهنگام برادر بزرگتر شادروان امام شوشتری مرحوم سیدنورالدین امام ناتمام مانده بود تکمیل و باهتمام امام شوشتری چاپ گردید).

      - تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی. 1339

      - فرهنگ مفصل واژه‌های فارسی در زبان عرب. 1347

      - ترجمه کتاب اندرزنامه اردشیربابکان از عربی. 1348

      - تاریخ شهریاری در شاهنشاهی ایران. 1350

      - ایران گاهواره دانش و هنر (هنر موسیقی در روزگار اسلامی). 1348

دردست تکمیل برای چاپ

      - طول و عرض جغرافیائی از ایرانیان (این کتاب محققانه باهتمام مؤسسه جغرافیائی ارتش تکثیر خواهد گردید).

      - نام نامه جغرافیائی ایرانشهر (ایران بزرگ) این کتاب،‌چنانچه تکمیل شود 4 جلد خواهد شد ولی متأسفانه فقط جلد اول آن تهیه شده و تقریبأ آماده چاپ میباشد. این کتاب بطوریکه در مقدمه مفصل آن ذکر شده ازنظر زبان‌شناسی – جغرافیای تاریخی – تاریخ اقتصادی و بطورکلی وحدت کامل ایران بزرگ دارای ارزش فراوانی است. هزار افسوس که دست تقدیر از تکمیل آن جلوگرفت.

      - نقش ایرانیان در پیشرفتهای نخستین اسلام.

      - پرتوی از فرهنگ ایران در روزگار اسلامی.

      - پادآواز هنرنقاشی در روزگار اسلامی.

      - تاریخچه فارسی دری (زبان همگان ایرانیان).

      - رفتارنامه انوشروان.

      - تاریخ دانشگاه شاهپورگرد (جندی شاپور).

 ب ـ مقاله‌ها

      - خوزستان فی الحاضروالتاریخ

     - پیشینه موسیقی دراسلام

      - یک نامگذاری غلط

     - سرنوشت زبان فارسی

     - نام هفت شهرمدائن

     - پیشینه سان و رژه درایران

      - تیشه هایی که  برزبان فارسی فرود می آید

     - تسویه یاتفضیل درحقوق اسلامی

      - مصاحبه در روزنامه‌ها و مجلات مختلف که بصورت مقاله چاپ گردید.

      - مقاله نگاهی بآثار دریانوردی ایرانیان در روزگار باستان که درکتاب «تاریخ تحول علوم درایران ، چاپ شده است.

 

   -  منابع اقتصادی خلیج فارس

     ج ـ سخنرانیها

      شادروان امام شوشتری در فن سخنرانی نیز استعدادی شایسته داشت و پیش ازآنکه صدایش بعلت بیماری سرطان گرفته شود سخنرانیهای علمی متعددی در مراکز مختلف و انجمن‌های گوناگون علمی و فرهنگی ایراد مینمود.

      وی همچنین بیش ازیکسال در برنامه رادیوئی آرتش یک سلسله سخنرانی درباره سرداران گمنام ایران ایراد نمود.

      درآثار شادروان امام شوشتری چندنکته مهم خیلی روشن است که با شجاعت و استقامت آنها را دنبال نموده است.

      1- میهن دوستی واقعی و ایمان شدید به پیشرفت ملت ایران.

      2- اعتقاد کامل باستعداد زبان فارسی و کوشش در پیراستن آن.

      3- کوشش پی‌گیر در روشن کردن یکپارچگی ملت ایران و تمدن بزرگ و کهنسال آن.

      بعقیده شادروان امام شوشتری اینها زمینه‌هائی بسیار عمیق و ارزش هستند که افراد دلسوز و پژوهشگران جوانتر باید آنها را دنبال نمایند و بدون تردید پی‌گیری این قبیل تحقیقات علمی بیش از هرچیز روان آن  فقید را شاد خواهد نمود . 

روحش شاد

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید